• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German
Nhiệt điện Duyên Hải 3
Khách hàng EVN
Vật tư cung cấp Cung cấp thép xây dựng, bu lông
Thời gian 01.2014 đến 12.2016
Địa điểm Trà Vinh