• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German
 • 河内总部
 • 海阳分公司
 • 广宁分公司
 • 海防分公司
 • 河静分公司
 • 岘港分公司
 • 芽莊分公司
 • 同奈分公司
 • 胡志明分公司
 • 芹苴分公司
 • 头顿分公司

★ TânCơ Group: 61乐中2号二征夫人郡河内越南

★ TânCơ JSC: 92号歇骄,阮攸坊,二征夫人郡,河内市

电话: (+84 024) 3636 3856; (+84 024) 3636 5101; (+84 024) 3636 2414

传真: (+84 024) 3636 2843

电子邮件: info@tanco.vn

网站: www.tanco.vn

地址: STS大楼, Cam Dien, Cam Giang, Hai Dương (Tan Co 总仓库区,从Hung Yen搬移)

电话:(+84 220) 657 6868

传真:

电子邮件: info@tanco.vn

地址:陈富街 671号 ,广宁市Cam Thuy,Cam Pha

电话:(+84 203) 386 8833

传真: (+84 203) 386 8877

电子邮件: quangninh@tanco.vn

地址:地块29号-36号Me Linh项目,Anh Dung,Duong Kinh,Hai Phong

电话: (+84 231) 3654 322

传真: (+84 231) 3758 923

电子邮件: haiphong@tanco.vn

★ SHTC大楼,Xuan Pho 乡,Nghi Xuan 县,Ha Tinh 省(从Vinh市搬移)

★ Ang Duong 大楼, A4区,Vung Ang 1 工业区,Ky Thinh,Ky Anh,Ha Tinh

电话:(+84 0239) 372 2169

传真: (+84 0239) 372 2169

电子邮件: info@angduong.vn

地址:Le Hien Mai 街,岘港连照市,和明 111号-113号

电话:(+84 236) 369 9898; (+84- 236) 369 9595

传真: (+84 236) 369 9797

电子邮件: danang@tanco.vn

地址:Le Hong Phong 街 372号,佛龙,芽庄,庆和

电话:(+84 258) 3883 344

传真: (+84 258) 3880 709

电子邮件: nhatrang@tanco.vn

地址: Dong Nai省, Bien Hoa 市, Long Binh KP8 Hoa Viet 公司大楼(TanCo总仓库区)

电话:(+84 61) 8825 418

传真: (+84 61) 8825 420

电子邮件: dongnai@tanco.vn

地址:Ho Chi Minh 市, Tan Binh郡, 2坊, 5B号 Pho Quang, Sky Center大楼, DH6号店铺(从地址506/19/4 - 3/2街 - 14坊 - 10郡搬移)

电话:(+84 28) 3863 0966; (+84 28) 3862 6251

传真: (+84 28) 3864 6458

电子邮件: hcm@tanco.vn

地址:Can Tho 市,Cai Rang 郡,Phu Thu 坊,586市区,10 路,G3-17号

电话:(+84 2710) 391 8727

传真: (+84 2710) 391 8726

电子邮件: cantho@tanco.vn

地址: 36/5 Xo Viet Nghe Tinh, Thang Tam, Vung Tau市, Ba Ria - Vung Tau

电话:(+84 64) 357 3177

传真: (+84 64) 357 3177

电子邮件: vungtau@tanco.vn

联系我们