• (+84) 243 636 5101
 • (+84) 243 636 2843
 • info@tanco.vn
  • Vietnamese
  • English
  • Chinese
  • Japanese
  • German

Mô tả Tiêu chuẩn Loại ray
Ray cẩu trục A45, A55, A65, A75, A100, A120 &A150 Ray cẩu trục Đức
CRM104, CRM105, CRM135, CRM171 & CR175 Ray cẩu trục Mỹ
MR S73, MR S86, MR S87A, MR S125, MR S192, MR S221, A S86, CR73, CR 100, CR S140, JKL55, SP100, & SP120 Ray cẩu trục đặc biệt
GCRD 42, GCRD 45, GCR 108 & GCRD 183 Ray cẩu trục dầm